KATEGORIE
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 

1. Postanowienia wstępne 

 1. Sklep internetowy WDK Group, dostępny pod adresem internetowym https://eleria.pl, prowadzony jest przez WDK Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w  Żyrardowie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.  st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000604675, o  kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 5272761282, REGON: 363818297.  
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do  Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu  internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość  za pośrednictwem Sklepu.  

2. Definicje 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  zawodową.  
 2. Sprzedawca - WDK Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Żyrardowie, wpisanego do  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział  Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000604675, o kapitale zakładowym 5000  zł, NIP 5272761282, REGON: 363818297.  
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.  
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca  osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we  własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.  
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  https://eleria.pl 
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub  większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy  włącznie.  
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.  
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub  Produktów ze Sprzedawcą.  
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta  oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.  
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie  Konta. 
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.  
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez  Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych  Zamówienia, w szczególności ilości produktów.  
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.  
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę  Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie  usług i umowę o dzieło.  

3. Kontakt ze Sklepem 

 1. Adres Sprzedawcy: 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 41/2  
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: dk@wdkgroup.pl  
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 537 887 888  
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 40 1140 2004 0000 3502 7800 5666  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.  
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00   

4. Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień  na Produkty, niezbędne są:  

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),  
 2. włączona obsługa plików cookies,,  
 3. zainstalowany program FlashPlayer.  

5. Informacje ogólne 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub  niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień  przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po  założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie  niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia  bez zakładania Konta.  
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają  podatek VAT). 
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt  oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której  Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym  także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.  
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas  nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie  płatności za okres rozliczeniowy.  
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze  obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena  będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz  o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.   

6. Zakładanie Konta w Sklepie 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.  
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w  Formularzu rejestracji.  
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do  Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie  na adresy podane w § 3.  

7. Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy:  

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);  
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do  koszyka” (lub równoznaczny);  
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz  zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma  nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),  wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,  
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz  potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,  opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.  

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności 

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego  Produktu:  
 3. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,  
 4. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, 
 5. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 41/2  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:  
 6. Płatność przy odbiorze  
 7. Płatność za pobraniem  
 8. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy  
 9. Płatności elektroniczne  
 10. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro  
 11. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności  znajdują się na stronach Sklepu.  

9. Wykonanie umowy sprzedaży 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie  internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.  
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania  Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez  Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania  Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji  oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta  powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a  Sprzedawcą.  
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:  
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia  zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.  
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania  płatności przy odbiorze przesyłki.  
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać  płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o  gotowości przesyłki do odbioru. 
 7. płatności kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany  przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5  niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania  Zamówienia.  
 9. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem  dostawy jest najdłuższy podany termin.  

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma  możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich  Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.  

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności  elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia  zawarcia Umowy Sprzedaży, 
 2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy  do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do  odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie  stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty  elektronicznej Klienta.  
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem  gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.  
 4. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w  następujący sposób:  
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności  elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od  dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.  
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.  
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.  Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są  wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz  w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania  się Umową Sprzedaży.  
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.  

10. Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania  jakiejkolwiek przyczyny.  
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu  Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,  partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej  rzeczy, partii lub części.  
 3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas  oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie  pierwszej z rzeczy.  
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o  odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy  wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.  
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą  elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez  złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe  Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na  formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz  załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest  to obowiązkowe.  
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,  Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres  e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  8. Skutki odstąpienia od Umowy: 
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za  niezawartą.  
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w  tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z  wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.  
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie  zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument  wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z  żadnymi kosztami.
 10. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.  
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu  z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym  Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował  Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument  odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.  
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu  Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym  trybie odesłany pocztą.  
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z  korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,  cech i funkcjonowania Produktu.  
 15. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w  zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się  znajdować w opisie Produktu w Sklepie.  
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w  odniesieniu do Umowy:  
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych  potrzeb,  
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po  dostarczeniu,  
 19. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca  krótki termin przydatności do użycia,  
 20. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po  spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,  
 21. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do  odstąpienia od Umowy,  
 22. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
 23. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić  dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi  Sprzedawca nie ma kontroli,  
 24. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu,  
 25. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o  prenumeratę,  
 26. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie  prawa odstąpienia od Umowy,  

11. Reklamacja i gwarancja 

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu  szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.  
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.  
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo  do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym  Regulaminie adresy Sprzedawcy.  
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym  datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w  związku z wadą towaru.  
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli  Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest  Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie  14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione  
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany  w § 3 niniejszego Regulaminu.  
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także  jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.  

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz  zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.  

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji  Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu  wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.  
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej  (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a  Sprzedawcą.  
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między  nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych  należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich).  

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu  internetowego jest Sprzedawca.  
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to  zgodę - także w celu marketingowym.  
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki  na zlecenie Administratora.  
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe  Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie  internetowym.  
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.  

14. Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.  
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, 

w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej  zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie  danych osobowych.  
 2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy  internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Darmowa dostawa

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl